Legal / Contact

Conţinutul acestui website este potejat prin legea dreptului de autor şi este destinat în principal informării personale.

Se pot utiliza texte sau extrase de texte, fotografii şi grafici din acest website pentru recenzii şi articole în presă, emisiuni radio sau tv cu condiţia menţionării sursei.

Website-urile care listează în baza de date proprie sau vând CD-uri produse de Soft Records pot utiliza texte exemplificative, fotografii ale artiştilor iar din grafica albumelor numai copertele etichetate CF şi CS (Coperta Faţă / Coperta Spate). Este interzisă aplicarea de watermarkuri asupra fotografiilor şi graficilor aflate sub copyright Soft Records.

Nu se pot folosi piese audio sau bucăţi din piesele audio pentru crearea unui alt content audio şi/sau video fără acceptul scris Soft Records, chiar dacă acesta nu este destinat comercializării.

Soft Records deţine publishingul pentru majoritatea trackurilor audio şi video în calitate de editor independent, neafiliat unui Organism de Gestiune a autorilor. Ca urmare, înţelegerile pe care acestea le au cu diverse firme media nu sunt aplicabile trackurilor aflate sub publishingul Soft Records.

Nu există nici un agreement pentru descărcare digitală a pieselor produse si/sau editate de Soft Records. Ca urmare orice descărcare digitală oferită pe oricare website, gratuită sau negratuită, încalcă copyrightul Soft Records şi este ilegală.

Nu utilizaţi şi/sau intereacţionaţi cu acest website efectuând operaţiuni ilegale sau imorale, incluzând aici şi acţiunile care limitează performanţele acestui website.


The content of this website is protected by copyright and is intended primarily for personal information.

You can use text or excerpts of texts, photographs and graphics from this website for reviews and newspaper articles, radio or television shows with the condition of the source mentioning.

Websites that insert in their own database or sell CDs Soft Records products may use the illustrative texts, photographs of the artists and the album art covers – but only the covers labeled CF and CS (Front Cover / Back Cover). It is forbidden to apply watermarks on the photos and graphics from this website copyrighted by Soft Records.

You can not use songs or pieces of audio tracks to create a new audio content and / or video without written permission of Soft Records, even if this new content is not for sale.

Soft Records owns the publishing for most audio and video tracks as an independent publisher, unaffiliated to any authors Collecting Society. As a result, the agreements that they could have with various media companies are not applicable for the tracks under Software Records Publishing.

There is no agreement for digital download of the tracks produced and / or published by Soft Records. Following any given digital download on any website, free or for a fee, violates Soft Records copyright and is illegal.

Do not use and / or interact with this website doing illegal or unethical operations, including the actions that limit the performance of this website.

 


 

Soft Records este o divizie Softplus CPSI – Romania.


Telefon / Fax: +40 (021) 210 07 53 / +40 747 037 581
Adresa: SOFTPLUS CPSI SRL, Calea Mosilor nr.253, 020877 Bucureşti, Romania