Negrescu, Pedro


Cine este de fapt, Pedro Negrescu (Petronious Aciocârlănoaie, născut la Tecuci, la 25 aprilie 1969)? Binecunoscut fanilor noştri în calitate de sideman, contrabass-istul de jazz s-a revelat drept colaboratorul fidel al multora dintre muzicienii români reprezentativi – saxofonistul Garbis Dedeian (cu care a debutat în jazz), Mircea Tiberian (care i-a fost şi profesor la Clasa Jazz a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti), Johnny Răducanu (ca membru permanent al grupului Johnny Răducanu & Friends), Marius Popp, Dan Ionescu, Liviu Butoi, Nicolas Simion, Romeo Cosma, fraţii Popovici (Iaşi), Ion Baciu Jr., Anca Parghel, Teodora Enache, Iancsi Körössy, Dan Ştefănică, Maria Răducanu şi mulţi alţii, cu bulgarul Ventzislav Blagoev, cu ungarul Köszegi Imre, cu sîrbul Ivan Alexeevici, mai recent (octombrie 2010) cu saxofonistul american Chico Freeman etc. Pedro Negrescu s-a impus peste hotare, participînd la Festivalurile de Jazz de la Bydgoszcz – Polonia (1994), Corinthos – Grecia (1995), Russe – Bulgaria (1993, 1996), la Concursul – Festival de la Getxo – Spania (1998, cu grupul propriu Soft Triangle, finalist al competiţiei), la turneul de concerte din Italia (1998, cu grupul lui Johnny Răducanu), la amplul turneu continental cu Big band-ul internaţional Swinging Europe, la Expoziţia Mondială de la Hanovra (august 2000), la Los Angeles (2007) unde a urmat studii post-universitare şi a colaborat cu Larry Livingston – ca să nu mai vorbim de prezenţele de pe podiumurile româneşti de festival, la Sibiu, Braşov, Costineşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Mamaia, Arad, Craiova, Gărâna, Satu Mare, Galaţi, Bucureşti, despre nenumăratele concerte susţinute pe scenele noastre de concert şi de club. Dacă la Universitatea Naţională de Muzică din capitală Pedro Negrescu a absolvit de fapt… Secţia (Clasa) Regie de Operă (1995), atracţia pentru arta creativă a muzicii s-a dovedit irepresibilă. Încă student fiind, el s-a impus relativ rapid în mediul jazz-ului autohton, apreciat şi mult solicitat pentru muzicalitatea sa, pentru simţul armonic infalilibil şi aplombul ritmic, pentru acumularea unui vast repertoriu de teme aparţinînd unor contexturi stilistice diferite.

Iată însă că din toamna anului 2001, Pedro Negrescu a dorit mai mult, în sensul unei legitime multiplicări a preocupărilor. În intenţia de a-şi concretiza propriile idei muzicale / altfel spus componistice / şi totodată de a sprijini tinerele talente, a alcătuit Quintetul care i-a purtat numele, alăturîndu-şi coechipieri aleşi dintre exponenţii noilor generaţii. În vremea din urmă a continuat să cultive în paralel arta dirijoratului evoluînd în fruntea unor notorii orchestre simfonice, ca şi regia de operă, montînd în ţară mai multe spectacole lirice, fără a neglija, desigur, interpretarea şi creaţia de jazz. S-a implicat ca director artistic în organizarea Festivalurilor de gen de la Arad şi Galaţi.

 

Florian Lungu


Who is, in fact, Pedro Negrescu (Petronious Aciocarlanoie, born in Tecuci on April 25, 1969)? Well-known to our fans as a sideman, the jazz bass player was revealed as the loyal collaborator of many of the Romanian prominent musicians – saxophonist Garbis Dedeian (with whom he debuted in jazz), Mircea Tiberian (also his professor at the Jazz Class of the National Music University of Bucharest), Johnny Raducanu (as permanent member of the group Johnny Răducanu & Friends), Marius Popp, Dan Ionescu, Liviu Butoi, Nicolas Simion, Romeo Cosma, Popovici brothers (Iasi), Ion Baciu Jr., Anca Parghel, Teodora Enache, Iancsi Körössy, Dan Ştefănică, Maria Răducanu and many others, with Bulgarian Ventzislav Blagoev, with the Hungarian Köszegi Imre, with Serbian Ivan Alexeevici, more recently (October 2010) with American saxophonist Chico Freeman, a.o. Pedro Negrescu was impressed abroad, participating in the jazz festivals Bydgoszcz – Poland (1994), Corinthos – Greece (1995), Russe – Bulgaria (1993, 1996), Getxo Festival in Spain (1998, with his own Soft Triangle group, finalist of the competition), the Italian concert tour (1998, with Johnny Răducanu‘s group), the extensive continental tour with Swinging Europe’s International Big Band at the Hanover World Exhibition (August 2000), Los Angeles (2007), where he followed post-graduate studies and collaborated with Larry Livingston – not to mention the presence on the Romanian podiums of the festival, Sibiu, Braşov, Costineşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Mamaia, Arad , Craiova, Gărâna, Satu Mare, Galaţi, Bucharest, about the countless concerts performed on our concert and club stages. If at the National University of Music in Bucharest, he actually graduated … the section (Class) “Opera Direction” (1995), the attraction for the creative art of music proved irresistible. As a student he was forced relatively quickly into the domestic jazz environment, appreciated and much sought for his musicality, for the infallible harmonic sense and rhythmic aplomb, for the accumulation of a vast repertoire of themes belonging to different stylistic contexts.

But since autumn 2001, Pedro Negrescu wanted more, in the sense of legitimate multiplication of concerns. In order to concretize her own musical ideas (in other words, compositional) and at the same time to support the young talents, she composed the Quintet who had his name, joining her chosen teammates from the exponents of the new generations. In the latter time he continued to cultivate the art of conducting in parallel, evolving in the forefront of notorious symphonic orchestras, as well as the opera director, by mounting in the country several lyrical performances, without, of course, neglecting the interpretation and creation of jazz. He was involved as an artistic director in the organization of the Jazz Festivals in Arad and Galati.

 

Florian LunguALBUME:

  1. Hermannstadt Jazz Town - CD (2004)
  2. Swing Me To The Moon - CD (2007)
  3. Home - CD (2009)
  4. Mansarda suspendată - CD (2010)
  5. The Bridge of Friendship - CD (2011)
  6. Like Water - CD (2012)