Intelligence Is All Around – CD


INTELLIGENCE IS ALL AROUND…
… Adică, o variaţiune creată cu har de Mircea Tiberian pe tema binecunoscutei melodii fredonate acum câteva decenii (Love Is All Around a grupului The Troggs). Cu alte cuvinte – scrie muzicianul chiar pe coperta interioară a albumului recent lansat de Soft Records –  “inteligenţa, această misterioasă însuşire a universului şi, implicit, a minţii omeneşti, se află peste tot… Dar nu este la îndemâna oricui să o distingă din amalgamul de accidental în care suntem cufundaţi“.

Un proiect aparte prin originalitatea rostirilor şi un material discografic revelator pentru o formulă tradiţională, unde culoarea instrumentală te captează permanent, prin configuraţii melodico-ritmice capabile să determine sensul estetic al demersului jazz-istic. Pentru că există acolo o geometrie sonoră a unui discurs evoluat, care conferă valoare expresivă independentă fiecarei reuniuni organice de idei muzicale, adunate parcă in entitaţi eliberate de tradiţie, insă închegate intr-o pulsaţie uneori discretă, alteori surprinzatoare. Iar segmentele tematice alternând prescurtări şi extinderi, în succesiuni incitante ale structurilor acordice, pot fi savurate nu doar prin raportarea la fraza respectivă ci şi pentru concretizarea în sine a faptului sonor intr-o reală dimensiune a prezentului. Şi ingenios, şi unitar, in diversitatea stilistică abordată. Evadaţi din previzibil către spaţii ale Eutherpei doar de ei ştiute, Mircea Tiberian (pian), Chris Dahlgren (double bass) şi Maurice de Martin (drums) s-au constituit, de nişte ani, într- un valoros trio nonconformist, cu prestaţii de excepţie pe scene internaţionale de festival şi în veritabile cluburi de gen, “redescoperind” arta improvizaţiei ca pe un fel de viaţă, ca pe o stare de spirit, o formă unică de expresivitate şi, dincolo de originala restituire, o creaţie continuă… În acest sens, fiecare dintre cele opt secvenţe ale compact-discului relevă o anume pluralitate a planurilor, un model actual de “întâmplare” în jazz, o reuşită încercare de a suprapune timpuri ale artei experimentale, trecând natural prin diferitele forme de întrupare muzicală, de la blues la fuzzion şi la free sau chiar mai departe… Mereu printr-o altă atitudine şi cu schimbătoare configuraţii sonore.

Jocuri timbrale, sugestii irepetabile, savuroase condimente presărate pe întreg materialul compoziţional fac într-adevăr din Intelligence Is All Around piesa de rezistenţă a respectivului album conceptual, pornit de la incisive Nothing to Loose, revigorând un Mu Blues, punctând convingător cu Fi, Mevlana şi Coelenterate, iar după neaşteptata conversaţie instrumentală stârnită de Surdo and Cuica vs piano, epilog shakespearian: But Very Seldom To Be Found, piesă prin care – spune Mircea Tiberian – ”se aşează lucrurile în matca lor obişnuită”…
Mirela Stoenescu


… I mean, a variation created by Mircea Tiberian grace on well-known songs hummed a few decades ago (Love Is All AroundThe Troggs group). In other words – write the musician on the inner cover of the album recently released by Soft Records – “intelligence, this mysterious feature of the universe and, therefore, the human mind is everywhere… But not anyone reach to distinguish it into the accidental amalgam in which we are immersed.

A special project by utterances originality and revealing new album for a traditional formula, where the instrumental color permanently capture you by melodic-rhythmic configurations able to determine the aesthetic sense of jazz-istic approach. Because there is a sound geometry of an evolved speech, giving expressive independent value to each meeting of organic musical ideas, if collected in the entity issued by tradition, but sometimes coagulated into a discrete pulse, sometimes surprising. And thematic segments alternating abbreviations and expansions, in exciting succession of the chord structures, can be enjoyed not only by reference to that phrase itself but also for a sound in the real dimension of the present. And cleverly, and unified in stylistic diversity addressed. Escape from the predictable areas of Eutherpei known only to them, Mircea Tiberian (piano), Chris Dahlgren (double bass) and Maurice de Martin (drums) have been, for some years, a valuable maverick trio with benefits international festival on the stage and in real clubs gender “rediscovering” the art of improvisation as a way of life, as a state of mind, a unique form of expression and beyond the original return, a continuous creation … In this sense, each of the eight sequences of compact-disc reveals a certain plurality of plans, a current model “random” in jazz, a successful attempt to overlap times of experimental art, natural passing through various forms of musical incarnation from fuzzion and blues to free or even further … always with a different attitude and changing sound configurations.

Timbral games, suggestions unrepeatable, savory spices sprinkled throughout the material composition are indeed of Intelligence Is All Around the piece de resistance of this concept album, from the deadly Nothing to Loose, reviving a Mu Blues, pointing convincingly with Fi, Mevlana and Coelenterate and after unexpected instrumental conversation sparked by the Surdo and Cuica vs piano, a Shakespeare epilogue: But Very Seldom To Be Found, piece which – says Mircea Tiberian – “it puts things in their usual channel” …
Mirela Stoenescu

 


Mircea Tiberian – piano; Chris Dahlgren – double bass; Maurice de Martin – drums

 


Pagina tehnică / Technical Data

1CD • Soft Records • Serie: FuzzionFashion • Nr catalog: SFTA-026-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303002620 • An: 2010


  • Autor muzică:  Maurice de Martin (1,3 ) Chris Dahlgren (5) Mircea Tiberian (4,6) Mircea Tiberian, Chris Dahlgren, Maurice de Martin (2,7,8)
  • Inginer de sunet Călin Ioachimescu
  • Grafica: Ioana Ionescu Cildus


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Nothing to loose 3:30
 
2. Mu Blues 5:51
 
3. Fi 5:16    
4. Mevlana 5:53    
5. Coelenterate 5:59    
6. Surdo & cuica vs. piano 4:05
 
7. Intelligence is all around 5:28    
8. But very seldom to be found 6:50