Fusion of Sounds – CD


 

EXOTISM ŞI CULOARE
Fără îndoială, prezentul album se doreşte o întruchipare a insolitului – în sunet şi expresie. „Cuvintele de ordine” cărora li se circumscriu în majoritate intenţiile semnatarilor sînt, cu semnificaţii apropiate, fusion şi mix. Doi autori / interpreţi, tată şi fiu, Gabriel şi Vlad Isac, fiul fiind în fapt iniţiatorul provocării, forjează într-un neobişnuit creuzet influenţe, tendinţe, orientări stilistice diverse, spre a reuni într-o rezultantă unică, policromă, experienţele lor de pînă acum. Graţie acestui concept, interesul pentru melodicitate se plasează pe un loc secund, accentul principal fiind pus pe incursiunea în experimente de tot felul. Ideea de fuziune se raportează în primul rînd la asocierea dintre instrumentele acustice – bateria, pianul, ghitara, ghitara bass – şi sursele electronice de producere şi procesare a sunetului. În aceeaşi ordine de idei, se poate vorbi despre amalgamarea voită a mai multor stiluri şi specii, precum Drum&Bass, rock, pop. Vestimentului armonic îi este de asemenea acordată o importanţă notabilă în context. Există şi piese, precum aceea intitulată „A Day At Waterfall”, în care inspiraţia melodică deţine rolul precumpănitor, cantilena revenind ghitarei şi trompetei semplerizate (sugerate electronic). În chip paradoxal, tema numită „Mix Fear” îşi contrazice titlul (Teamă), părînd a exprima mai curînd un sentiment de curaj.
Albumul a însemnat pentru realizatorii lui nu doar captarea şi memorarea digitală a interpretărilor instrumentale, cît şi – mai ales – migăloasa muncă de studio constînd în îngemănarea acusticului cu electronicul, în împănarea şi asezonarea multiplelor efecte ce dau sens discursului sonor finit. Ultimele secvenţe ale discului intitulate „Killing Machine”, „Desease”, „Final Trip” cumulează cu tot mai pronunţată insistenţă rolul auxiliilor electronice, al implicării aportului digital în configurarea anvelopei sonore şi chiar a substanţei muzicale înseşi. Cum toate aceste procesări complexe se definesc prin repetate jocuri combinatorii, putem vorbi convinşi că nu greşim, despre legitima prezenţă a caracterului ludic în zămislirea muzicii albumului.
De menţionat distribuţia rolurilor interpretative: tînărul Vlad Isac (născut în anul 1990 la Călan / Hunedoara, absolvent al Liceului de MuzicăTudor Ciortea” şi al Facultăţii de Muzică, ambele din Braşov, iniţial practicant al pianului apoi optînd definitiv pentru baterie, actualmente profesor de percuţie la Şcoala Populară de Arte şi MeseriiTiberiu Brediceanu” din Braşov) a înregistrat la claviaturi partea electronică a muzicii discului, peste care a suprapus partea de percuţie, lui Gabriel Isac (fix de două ori mai vîrstnic decît fiul său) revenindu-i susţinerea liniilor de ghitară bass şi ghitară..
Nu ne rămîne deci decît să ne lăsăm la rîndu-ne fuzionaţi de şuvoiul mix / de tumultuosul curent Maelström al tentaţiilor auditive, marca „Fusion of Sound”!
Florian Lungu

 


Without any doubt, this album embodies the unusual, both in sound and expression. The main words to whom the author’s intentions restrain are fusion and mix. Two authors/performers, father and son, Gabriel and Vlad Isac, the son being the initiator of this challenge, forge in an unusual melting pot influences, trends, diverse styles, to gather into a unique polychrome result, their experiences up to now. Thanks to this concept, the interest for melody is put on the second place, the main accent being set on the incursion in to all types of experiments. The idea of fusion refers to the association between acoustic instruments – drum, piano, guitar, bass guitar – and electronic sources of sound production and procession. As well as that there is the intended mix of more styles and genre, like drum & bass, rock, pop. The harmonic cover is given a notable importance as well. There are some tracks where the melody primes, such as A Day At the Waterfall, the main instruments being the guitar and the sampled trumpet (electronically made). Strangely, the theme called Fear, contradicts its title, seeming to express a feeling more like bravery.

 

The album means to its authors not only the caption and digital memorization of instrumental performances, but also and especially the painstakingly studio work consisting of mixing the acoustic with the electronic, in putting in multiple effects that describe the fined sound discourse. The last sequences of the disc, called Killing Machine, Disease and Final Trip, cumulate insistently the role of the electronic auxiliaries, the involvement of digital input in setting of the sound envelope and even of the musical substance itself. As all these complex processings define through repeated combined plays, we become convinced of the legit usage of ludic character in mastering this album’s music. To mention the distribution of the performing roles: young Vlad Isac (born in 1990 at Calan / Hunedoara, graduate of College of Music Tudor Ciortea and The Faculty of Music, both in Brasov, initially practitioner of piano and later definitive drummer, now Percussion teacher at  the Popular School of Arts and Crafts Tiberiu Brediceanu Brasov)  recorded the electronic parts using keyboards, onto which he topped the percussion parts, and to Gabriel Isac (twice the age of his son) who sustained the bass guitar and guitar lines.

 

We only have to let ourselves fusioned by the mix stream a Maelström trend of sound temptations, branded Fusion Of Sounds.
Florian Lungu

 


 

Pagina tehnică / Technical Data

1CD Digipack 6p • Vladina Records • Nr catalog: VDICD007-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075309900920 • An: 2015


  • Vlad Isac - Dums, percussions & keyboard piano
  • Gabriel Isac - Electric guitar & bass guitar
  • Toate compoziţiile - Vlad Isac
  • Inregistrare, mixing, masterizare: ­ Isac Studio Braşov.
  • Distribuit exclusiv de Soft Records.


Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul prin MyCD.

Piese / Tracks

1. Lost temple 4:11    
2. Runner 3:18    
3. Gambling 3:30    
4. Gods Return 3:37    
5. Magical Dance 3:43    
6. A Day At Waterfall 3:51   video
7. The Falling 4:12    
8. Fear 3:27    
9. Forgotten Secrets 3:37    
10. Killing Machine 3:08   video
11. Disease 4:51    
12. Final Trip 3:46