Pictures at an Exhibition


 

Ovidiu Panighianț a absolvit Academia de Arte, Facultatea de Arte Plastice din București, specializarea grafică. A colaborat ca ilustrator, grafician și director artistic la mai multe publicaţii din România, ca de exemplu Biblioteca Națională a României, revistele conduse de Mircea Dinescu, revista Musical Report şi website-ul TimesNewRoman. Multe din albumele editate de Soft Records au ca emblemă graficile imaginate de Ovidiu Panighianț.
 

Lucrările sale au fost selectate şi prezentate la expoziții colective și individuale în România și în străinătate. Ca expoziţii personale în galerii ale Uniunii Artiștilor Plastici le amintim pe cele din Târgu Mureș, „Orizont” din București şi Alba Iulia. Pe 21 Aprilie a fost vernisajul celei mai recente expoziţii personale a artistului Ovidiu Panighianţ ce a avut loc la Cluj Napoca în perioada 21 aprilie – 28 mai 2017.
 

Iacob Attila, curator: “Expoziția artistului plastic Ovidiu Panighianț, din primăvara 2017, de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, s-a concretizat din 22 de tablouri-acrilic pe pânză și cca 23-acuarelă pe hârtie, ele fiind, după cum spune autorul însuși, „un fel de proiecții ale memoriei personale, de fapt, niște amintiri puternice, aduse pe pânză sau hârtie”. Creațiile semnate Ovidiu Panighianț surprind prin complexitate, și din punct de vedere ideatic, și sub aspectul simbolurilor, limbajul estetic dezvăluind nenumărate jocuri de forme și culori. Ni se înfățișează, astfel, o lume expresionistă, însă una foarte dinamică și alunecoasă, din perspectiva narațiunii în sine. Artistul nu a intenționat să realizeze mai multe cicluri de lucrări ori să-și aleagă un element de bază, ci a pictat instinctual, încercând să-și folosească toate cunoștințele aprofundate, pe care le consideră adecvate compoziției. Nu s-ar putea vorbi despre o unitate a întregii expoziții, despre o temă a ei, pentru că tablourile au fost concepute într-un interval mare, de aproape zece ani, însă există, firește, unele creații cu vădite similitudini, ce se pot atașa temporal de o anumită perioadă”.
 

Eugen Cojocaru, dramaturg și curator: “În expoziția pictorului Ovidiu Panighianț predomină nuanțele de roșu, amintind, pe alocuri, de Germania anilor ‘20-’30, dar și de Marc Chagall, există poate și niște discrete tendințe de pop-art american, dar stilul Panighianț este foarte original, imediat recognoscibil. Colorist extraordinar, acest inspirat pictor al zilelor noastre știe bine care este mesajul și cum să-l compună, cromatic și estetic”.

 


Ovidiu Panighianţ graduated from the Academy of Arts, Faculty of Fine Arts in Bucharest, graphic specialization. He has worked as an illustrator, graphic designer and artistic director in several publications in Romania, such as the National Library of Romania, the magazines led by Mircea Dinescu, the magazine Musical Report and the TimesNewRoman website. Many of the albums edited by Soft Records have as their emblem the graphics imagined by Ovidiu Panighianţ.
 

His works have been selected and presented at collective and individual exhibitions in Romania and abroad. As personal exhibitions in the galleries of the Union of Fine Artists, we mention those from Târgu Mureş, “Orizont” from Bucharest and Alba Iulia. On April 21st was the opening of the most recent personal exhibition of the artist Ovidiu Panighianţ, which took place in Cluj Napoca from April 21 to May 28, 2017.
 

Iacob Attila, curator: “The exhibition of the plastic artist Ovidiu Panighianț, from the Art Museum in Cluj-Napoca, was made up of 22 acrylic paintings on canvas and about 23 watercolors on paper, which, according to the author himself, is “The projections of personal memory, in fact, strong memories brought on cloth or paper“. Ovidiu Panighianț‘s signed creations capture complexity, both in terms of ideas and in terms of symbols, the aesthetic language revealing countless shapes and colors. This is an expressionist world, but a very dynamic and slippery one from the perspective of the narrative itself. The artist did not intend to make several cycles of work or to choose a basic element, but painted instinctively, trying to use all the in-depth knowledge that he considers appropriate to the composition. We could not speak of a unit of the whole exhibition, about a theme of it, because the paintings were conceived in a great interval, almost ten years, but there are, of course, some creations with obvious similarities, which can be temporally attached for a certain period of time.”
 

Eugen Cojocaru, playwright and curator: “In the exhibition of Ovidiu Panighianț, the painter’s predominance is red, reminding of Germany in the 1920s and 30s, but also by Marc Chagall, there may be some discrete American pop art trends, but the Panighianţ style is very original, immediately recognizable. An extraordinary colorist, this inspired painter of today knows well what the message is and how to compose it, chromatic and aesthetic”.