Drifting Blues – CD


La împlinirea a exact 6 ani de la lansarea albumului desCÂNTECE DE BLUES, un album în întregime de autor, format doar din compoziții proprii, în limba română, lucrat împreună cu membrii care formau în acel moment formația sa – Trenul de noapte, avem un nou material discografic semnat de către Marcian Petrescu, un nume cu autoritate în mișcarea românească de blues, un erudit al istoriei blues-ului și al sunetului muzicuței de blues, un virtuoz al muzicuţei.

Drifting Blues este un album “solo“, lansat sub nume propriu și format în întregime din prelucrări ale unor piese celebre, extrase în mare parte din marele catalog al blues-ului modern-contemporan american și britanic, un album de fuziune de genuri și stiluri.

Marcian Petrescu: “Pot spune pe drept cuvânt că piesele de pe acest album mă “bântuiau” de mult timp… A fost o acumulare de stări, de sentimente, de emoții, de trăiri, urmare a concertelor susținute pe întreg cuprinsul țării în ultimii patru ani. … Sincer, a fost extrem de greu să mă hotărăsc la o listă finală de piese. Inițial aveam vreo 35 de piese care meritau să fie înregistrate, dar asta ar fi însemnat să fac cel puțin un album dublu! După o selecție extrem de dură și ușor “dureroasă”, m-am decis asupra celor 10 piese pe care le găsiți pe disc. A urmat o etapă de preproducție, în care am analizat fiecare piesă și am gândit structurile finale și, cel mai important, am luat decizia de a invita mai mulți chitariști pentru a da o culoare aparte fiecărei piese.

Despre colaborarea cu Rick Estrin, un gigant al bluesului american şi mondial cu care a înregistrat piesa Sure Seems Strange, Marcian spune:

Din punctul meu de vedere extrem de subiectiv (e adevărat!), o bijuterie compusă în 1993 de către bunul meu prieten și mentor – Rick Estrin, cotat de mulți profesioniști din breaslă și de către majoritatea publicului drept unul dintre cei mai talentați compozitori și textieri din blues-ul modern-contemporan, la același nivel cu ilustre figuri precum Willie Dixon, Sonny Boy Williamson II (Rice Miller) sau Muddy Waters! Dacă la toate astea adaug uriașul său talent de muzicuțist… cred că realizați de ce l-am invitat să mă onoreze cu prezență pe acest album.
Rick Estrin este al treilea muzicutist american de calibru mondial pe care-l am ca invitat pe albumele mele. O performanță de care sunt tare mândru și care, din câte știu, este unică în blues-ul românesc! Și ca să “dau din casă” cum se spune… o să vă dezvălui câteva “picanterii din culisele” înregistrării piesei.
În primul rând mi-am permis o libertate și o decizie ușor riscantă în momentul în care am inclus o strofă suplimentară compusă de mine special pentru această înregistrare. Cred că am reușit să o integrez perfect în spiritul piesei originale.
În al doilea rând, pot să vă spun că a trebuit să duc un pic de muncă de lămurire pentru a-l convinge pe Rick să intre în studio și să înregistreze muzicuță și voce pe o piesă pe care nu o mai cântase de 25 de ani!!! La început a fost un pic reticent, temându-se de posibilitatea ca, după atâția ani de la înregistrarea originală, vocea să nu-i mai “meargă” atât de bine și să nu-și mai amintească perfect “mecanica” obținerii filigranurilor instrumentale pe dificila muzicuță cromatică. Fără urmă de modestie… mă felicit că am reușit, iar rezultatul este evident!

Albumul se bucură de prezenţa unor artişti reputaţi din România: Mișu Constantinescu – claviaturi, mixing, masterizare, orchestraţii; ghitariştii Nicu Patoi (liderul trupei Platonic Band), Mihai Tacoi, Alex Vișan, Marian Aciobăniței. O prezenţă aparte este cea a virtuozului ţambalist Marius Mihalache, iar ţambalul este gândit ca o substituire a pianului, un liant între cultura Estică a României şi cea Vestică unite de limbajul internațional al blues-ului.

Pe durata înregistrării pieselor ce compun albumul Drifting Blues , Marcian a avut o excelentă colaborare cu Adrian Despot și Sorin “Pupe” Tănase – studioul Viţa de Vie (VdV Music Studio) – care au imprimat o culoare aparte vocii şi sonorităților de muzicuță și de chitară.

 


At exactly 6 years since the release of the desCÂNTECE de Blues album, an entirely author’s album, made up of his own compositions, in Romanian, worked with the band members who formed at that time his band – Trenul de noapte (The Night Train), we have a new album signed by Marcian Petrescu, a name with authority in the Romanian blues movement, an erudite of the blues and blues history, a virtuoso of harmonica.

Drifting Blues is a “solo” album, released under its own name and made entirely from the work of famous pieces, extracted largely from the great catalog of contemporary American and British blues, a fusion album of genres and styles.


Marcian Petrescu
: “I can say rightly that the songs on this album have been” haunting me “for a long time … It was an accumulation of states, feelings, emotions, experiences, as a result of concerts held all over the country over the last four years. … Frankly, it was extremely difficult to decide on a final list of pieces. Initially, I had about 35 tracks that deserved to be recorded, but that would mean making at least one double album! After an extremely hard and easy “painful” selection, I decided on the 10 tracks you find on the disc. There was a pre-production stage, in which we analyzed each piece and we thought the final structures, and most importantly, I made the decision to invite more guitarists to give a distinct color to each piece.

About the collaboration with Rick Estrin, a giant of the American and world blues with which he recorded Sure Seems Strange, Marcian says:
From my extremely subjective point of view (it’s true!), a jewel composed in 1993 by my good friend and mentor, Rick Estrin, quoted by many guild professionals and by most audiences as one of the most talented composers and lyricists in contemporary blues, on the same level as illustrious figures such as Willie Dixon, Sonny Boy Williamson II (Rice Miller) or Muddy Waters! If at all this adds his huge talent for musician … I think you realize why I invited him to honor me with this album.
Rick Estrin is the third American American giant musician I’ve invited to my albums. A performance that I am proud of and which, to my knowledge, is unique in the Romanian blues! … I’ll reveal some of the “behind the scenes” of the song recording.
First of all, I allowed myself a freedom and a slightly risky decision when we included an additional stump I composed specifically for this record. I think I managed to integrate it perfectly in the spirit of the original piece.
Secondly, I can tell you that I had to do a bit of clarification work to convince Rick to go into the studio and record a song and a voice on a piece he had not played for 25 years !!! At first he was a bit reluctant, fearing the possibility that after so many years of the original recording, the voice would not “go” so well and would not remember the “mechanics” of getting the instrumental watermarks difficult chromatic musician. Without modesty … I congratulate myself on the fact, and the result is obvious!

The album enjoys the presence of famous artists from Romania: Mişu Constantinescu – keyboard, mixing, mastery, orchestration; guitarists Nicu Patoi (Platonic Band leader), Mihai Tacoi, Alex Visan, Marian Aciobanitei. A special presence is the one of the virtuoso Marius Mihalache (dulcimer), and the dulcimer is thought of as a substitute for the piano, a link between Eastern and Western cultures united by the international language of blues.

During the recording of tracks featuring the album Drifting Blues, Marcian had an excellent collaboration with Adrian Despot and Sorin “Pupe” Tanase – the Vdv Music Studio – which printed a distinct color for the voice, harmonica and guitar sonorities.

 


 

Pagina tehnică / Technical Data

1 CD DGP • Soft Records • Nr catalog: SFTR-046-2 • Cod preț: DSP • Barcode: 4075303104621 • An: 2018


  • Marcian Petrescu - harmonica, vocals
  • Mișu Constantinescu - pre & post production, keyboards, arrangements, mixing & mastering
  • Very Special Guest - Rick Estrin - vocals & harmonica (5)
  • Special guests: Nicu Patoi (Platonic Band) - guitar (4, 9); Marian “Mac” Aciobăniței - guitar (1, 2, 5); Mihai Alexandru Tacoi - guitar (6, 8, 10); Alex Vișan - guitar (3, 7); Marius Mihalache - cembalo (5).
  • Sure Seems Strange (with Rick Estrin), additional lyrics by Marcian Petrescu
  • Musical Producer: Marcian Petrescu
  • Recorded at: VdV Music Studio
  • Recordings supervised by: Adrian Despot & Sorin “Pupe” Tănase
  • Nicu Patoi: “Thanks to FLO CUSTOM GUITARS (by Florin Giuglea)
  • Photos by: Adrian Mociulschi, Iulian Chiculiță, Cristian Oprescu


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Love Her Don’t Shove Her (Matthew Skoller) 3:47    
2. Don’t Be Afraid Of The Dark (Dennis Walker) 5:09    
3. The Son I Never Knew (Jim Payne / Bob Greenlee) 12:19    
4. Runaway Train (Elton John / Olle Romo / Bernie Taupin) 5:54    
5. Sure Seems Strange feat. Rick Estrin (Rick Estrin / Donnie Woodruff ) 6:34    
6. I Don’t Wanna Go On With You Like That (Elton John / Bernie Taupin) 5:18    
7. I Smell Smoke (Bob Greenlee / Kenny Neal) 6:08    
8. The Thrill Is Gone (Roy Hawkins/Rick Darnell) 7:16    
9. Soul Of Love (Paul Rodgers) 4:58    
10. The Supernatural (P.A. Greenbaum) 3:50